nút chuột trong Tiếng Anh là gì?

nút chuột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút chuột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút chuột

    mouse button

    ' nhắp đúp ' là ' nhấn và thả nút chuột hai lần mà không di chuyển chuột ' double-clicking means 'to press and release a mouse button twice without moving the mouse'