nút lòng súng trong Tiếng Anh là gì?

nút lòng súng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút lòng súng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút lòng súng

    * dtừ

    wad