nút thắt lưng trong Tiếng Anh là gì?

nút thắt lưng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút thắt lưng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút thắt lưng

    * thngữ

    granny knot