nút trái trong Tiếng Anh là gì?

nút trái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút trái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nút trái

    left button