nút lỗ thùng trong Tiếng Anh là gì?

nút lỗ thùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút lỗ thùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút lỗ thùng

    * dtừ

    vent-peg