nút cẳng cừu trong Tiếng Anh là gì?

nút cẳng cừu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút cẳng cừu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút cẳng cừu

    * dtừ

    sheepshank