loài trong Tiếng Anh là gì?

loài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • loài

  species

  cứu cho một loài khỏi bị tuyệt chủng to save a species from extinction

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • loài

  * noun

  kind; gender ; specied

  loài người: the human specied

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • loài

  species, type