loài có vú trong Tiếng Anh là gì?

loài có vú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài có vú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài có vú

    mammals

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • loài có vú

    mammal