loài sán đũa trong Tiếng Anh là gì?

loài sán đũa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài sán đũa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài sán đũa

    ascarides