loài kim trong Tiếng Anh là gì?

loài kim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài kim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài kim

    metal