loài bổ củi trong Tiếng Anh là gì?

loài bổ củi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài bổ củi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài bổ củi

    elateridae