loài người trong Tiếng Anh là gì?

loài người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài người

    mankind

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • loài người

    human race, mankind, humankind