loài rết trong Tiếng Anh là gì?

loài rết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài rết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài rết

    * ttừ

    scolopendrine