loài cá voi trong Tiếng Anh là gì?

loài cá voi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài cá voi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài cá voi

    cetaceans