loài hoa dại trong Tiếng Anh là gì?

loài hoa dại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài hoa dại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài hoa dại

    variety of wild flowers