loài cầm thú trong Tiếng Anh là gì?

loài cầm thú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài cầm thú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài cầm thú

    (you) animal