loài da dày trong Tiếng Anh là gì?

loài da dày trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài da dày sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài da dày

    * ttừ

    pachydermatous