loài vật trong Tiếng Anh là gì?

loài vật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài vật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài vật

    * dtừ

    creature

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • loài vật

    animal kingdom