loài lục tảo trong Tiếng Anh là gì?

loài lục tảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài lục tảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài lục tảo

    chlorophyceae