loài chân lá trong Tiếng Anh là gì?

loài chân lá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài chân lá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài chân lá

    * dtừ

    phyllopod