loài chân tơ trong Tiếng Anh là gì?

loài chân tơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài chân tơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài chân tơ

    * dtừ

    cirripede, cirriped