loài ăn thịt trong Tiếng Anh là gì?

loài ăn thịt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài ăn thịt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài ăn thịt

    carnivores