loài gặm nhấm trong Tiếng Anh là gì?

loài gặm nhấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài gặm nhấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài gặm nhấm

    rodents

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • loài gặm nhấm

    rodents