loài chân bụng trong Tiếng Anh là gì?

loài chân bụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài chân bụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • loài chân bụng

    gastropod