lắc vòng trong Tiếng Anh là gì?

lắc vòng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc vòng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc vòng

    to play with a hoop; to bowl a hoop