lắc để trộn trong Tiếng Anh là gì?

lắc để trộn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc để trộn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc để trộn

    * thngữ

    to shake up