lắc cắc trong Tiếng Anh là gì?

lắc cắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc cắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc cắc

    clashing sound of two hard objects

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắc cắc

    to rattle, clink, chink, jingle, jangle