lắc đít trong Tiếng Anh là gì?

lắc đít trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc đít sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắc đít

    to shake one’s ass