lắc kỹ trước khi dùng trong Tiếng Anh là gì?

lắc kỹ trước khi dùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc kỹ trước khi dùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc kỹ trước khi dùng

    'shake well before use'