lắc lê có lỗ hai đầu trong Tiếng Anh là gì?

lắc lê có lỗ hai đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc lê có lỗ hai đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc lê có lỗ hai đầu

    double-end wrench