lắc léo trong Tiếng Anh là gì?

lắc léo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc léo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc léo

    elbow - joint

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắc léo

    tricky, shaky