lắc lê trong Tiếng Anh là gì?

lắc lê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc lê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc lê

    wrench; spanner