lắc lay trong Tiếng Anh là gì?

lắc lay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc lay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc lay

    swing