lắc lư trong Tiếng Anh là gì?

lắc lư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc lư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lắc lư

  to oscillate; to swing

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lắc lư

  * verb

  to oscillate; to swing

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lắc lư

  to oscillate, swing; swaying, bobbing