lắc lê có lỗ vặn ốc trong Tiếng Anh là gì?

lắc lê có lỗ vặn ốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc lê có lỗ vặn ốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc lê có lỗ vặn ốc

    monkey socket