lắc lắc nhẹ trong Tiếng Anh là gì?

lắc lắc nhẹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc lắc nhẹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc lắc nhẹ

    * dtừ

    joggle, jiggle

    * ngđtừ

    joggle, jiggle