lắc lơ trong Tiếng Anh là gì?

lắc lơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc lơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc lơ

    (kỹ thuật) jet (of carburettor)