lắc lê đầu mở trong Tiếng Anh là gì?

lắc lê đầu mở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc lê đầu mở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc lê đầu mở

    open end wrench