lắc lê hai đầu trong Tiếng Anh là gì?

lắc lê hai đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc lê hai đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc lê hai đầu

    double end wrench