lắc chuông trong Tiếng Anh là gì?

lắc chuông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc chuông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc chuông

    ring the bell