lắc đầu quầy quậy trong Tiếng Anh là gì?

lắc đầu quầy quậy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc đầu quầy quậy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắc đầu quầy quậy

    to shake one’s head back and forth