lắc cho gọn lại trong Tiếng Anh là gì?

lắc cho gọn lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc cho gọn lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc cho gọn lại

    * thngữ

    to shake up