lắc đầu trong Tiếng Anh là gì?

lắc đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc đầu

    to shake one's head

    lắc đầu từ chối to refuse with a shake of the head

    lắc đầu khinh bỉ to toss one's head

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắc đầu

    to shake one’s head