lắc mạnh trong Tiếng Anh là gì?

lắc mạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc mạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc mạnh

    * nđtừ

    judder