lắc lê mỏ lét trong Tiếng Anh là gì?

lắc lê mỏ lét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc lê mỏ lét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc lê mỏ lét

    adjustable wrench, monkey wrench, adjustable screw wrench