lắc lê dẹt trong Tiếng Anh là gì?

lắc lê dẹt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc lê dẹt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc lê dẹt

    end wrench