lắc ra trong Tiếng Anh là gì?

lắc ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc ra

    * thngữ

    to shake out