lắc cho lắng xuống trong Tiếng Anh là gì?

lắc cho lắng xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc cho lắng xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc cho lắng xuống

    * thngữ

    to shake down