wing shooting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing shooting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing shooting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing shooting.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wing shooting

    shooting game birds that are flying (on the wing)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).