wing of vomer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing of vomer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing of vomer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing of vomer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wing of vomer

    * kỹ thuật

    y học:

    cánh xương lá mía